Statut Fundacji Ten Shin Kai

I postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Ten Shin Kai, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 15 Marca 2019 roku,  działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 6

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 7

 Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 8

Fundacja używa własnej pieczęci, logo, znaków organizacyjnych, legitymacji oraz certyfikatów, których wzór ustala Zarząd z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

II Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci, młodzieży, a także dorosłych w oparciu o kulturę Dalekiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem Budo – tradycyjnych japońskich sztuk walki.
 2. Promowanie tradycyjnych japońskich sportów i sztuki walki oraz kultury japońskiej.
 3. Upowszechnianie wartości etycznych i moralnych poprzez propagowanie i nauczanie Aikido Aikikai, Ju-jutsu, i innych tradycyjnych szkół BUDO.
 4. Stymulowanie i motywowanie do samodoskonalenia.
 5. Propagowanie, upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu oraz innych form aktywnego spędzania czasu.
 6. Podnoszenia sprawności fizycznej dorosłych, młodzieży i dzieci.
 7. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia poprzez rekreację fizyczną i sport.
 8. Zwiększenie i pogłębienie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Wspieranie rozwoju twórczości artystycznej oraz upowszechnianie kultury i sztuki, a także rozwoju sektora kreatywnego.
 10. Animowanie działań w zakresie kultury i sztuki.
 11.  Integrowanie społeczności lokalnej.
 12. Przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie jej alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 13. Wspieranie dzieci, młodzieży, ich bliskich w trudnej sytuacji życiowej.
 14.  Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, również w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 15.  Organizowanie wydarzeń(w tym masowych) kulturalnych, oświatowych i sportowych.

§ 10

 Fundacja realizuje swoje cele, w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 2. Działalność sportową, kulturalną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 3. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
 4. Organizowanie treningów,  pokazów, oraz egzaminów na stopnie uczniowskie (kyu) oraz stopnie mistrzowskie (dan).
 5. Współpracę z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie wymienionym w celach działalności Fundacji.
 6. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych.
 7.  Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
 8. Działalność wydawniczą

Działalność statutowa będzie finansowana przez Fundację.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 12

Fundacja reguluje swoje działania za pomocą regulaminów wewnętrznych

III Majątek i dochody Fundacji

§ 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. Darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych.
 2. Wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
 3. Dotacji, datków, subwencji oraz grantów.
 4. Dochodów z majątku Fundacji.
 5. Zysku z lokat bankowych i z inwestycji w rynku kapitałowym.

§ 14

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji, tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy aktywa spadku przewyższają długi spadkowe.

IV Organy Fundacji

§ 15

 Organami Fundacji są:

1. Fundator Fundacji, zwany dalej Fundatorem.

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Fundator

§ 16

Fundator pełni rolę honorową. Może ale nie musi angażować się w bieżącą działalność Fundacji.

Zarząd

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób
 2. Członków Zarządu Fundacji oraz Prezesa Zarządu powołuje Zarząd, w drodze uchwały podjętej większością głosów, na czas nieokreślony.
 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku: odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
 4. W przypadku braku Zarządu, do Zarządu wchodzi, z mocy zapisów statutowych, Fundator.
 5. Pierwszy skład zarządu wybierany jest przez fundatora

 § 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a także odpowiada za realizację jej celów statutowych.

2. Do zadań Zarządu należy:

a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

b) Wybór Prezesa Zarządu

c) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

d) Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.

e) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

f) Uchwalanie regulaminów.

g) Przygotowanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji,

h) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

i) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.

 j) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji, w tym w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 k) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. O terminie posiedzenia Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 § 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, lub członek zarządu wraz z prokurentem

V Zmiana Statutu

§ 20

 1. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

2. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd.

VI Połączenie z inną fundacją

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

VII Likwidacja Fundacji

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji na mocy jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorem Fundacji z mocy statutu staje się Prezes Zarządu Fundacji.

 § 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Warszawa, dnia: 15 Marca 2019 r.